Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego spełnia wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń sektorowych, oraz, jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji - wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.
 2. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera także:
  1. informacje dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o:
   1. oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
   2. istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
   3. prognozowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o akustycznym oddziaływaniu na rodzaje terenów, a także o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami,
   4. prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,
   5. prognozowanej ilości wykorzystywanej wody,
   6. proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii,
  2. uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji;
  3. opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją;
  4. w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:
   1. raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zwany dalej "raportem początkowym",
   2. opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,
   3. propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.
 3. Prognozowane poziomy hałasu poza zakładem mają być wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu do rodzajów terenów.